Spicuiri din noua lege a educatiei nationale, pe intelesul tuturor

Spicuiri din noua lege a educatiei nationale promulgata de presedintele Romaniei la 4 ianuarie 2011 pe intelesul tuturor.

Art.22

Invatamantul primar cuprinde clasa pregatitoare si clasele I-IV;

invatamantul secundar cuprinde:

- invatamantul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX,

- invatamantul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII, pentru filiera teoretica si pentru filiera vocationala, respectiv clasele de liceu X-XIII, pentru filiera tehnologica;

Art.27

Invatamantul liceal, functioneaza cu urmatoarele filiere si profiluri:

a) filiera teoretica, cu profilurile uman si real;

b) filiera tehnologica, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale si protectia mediului;

c) filiera vocationala, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic si pedagogic.

Art. 60

b) La finalul clasei a II-a, fiecare scoala, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, organizeaza si realizeaza evaluarea achizitiilor fundamentale: scris-citit si matematica. Rezultatele evaluarilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor. Rezultatele evaluarii si planurile individualizate se comunica parintilor elevilor si constituie documente din Portofoliul educational al elevului.

c) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va realiza, prin esantionare, o evaluare la nivel national a competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar, dupa modelul testarilor internationale pentru diagnoza sistemului de invatamant la nivel primar.

d) La finalul clasei a VI-a, toate scolile, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, vor organiza si realiza evaluarea elevilor prin doua probe transcurriculare: limba si comunicare (limba romana si o limba straina), matematica si stiinte. Rezultatele evaluarilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor si pentru orientarea scolara catre un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluarii si planurile individualizate de invatare se comunica parintilor elevilor si sunt trecute in portofoliul educational al elevului.

e) La finalul clasei a IX-a, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se va realiza o evaluare nationala transcurriculara obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluarii se exprima printr-un punctaj, similar testelor internationale. Evaluarea se va face prin urmatoarele probe:

i) o proba transdisciplinara de evaluare a competentelor de comunicare in limba materna si intr-o limba de circulatie internationala - proba scrisa;

ii) o proba transdisciplinara de evaluare a competentelor la matematica si stiinte - proba scrisa;

iii) o proba de evaluare a competentelor de utilizare a calculatorului - proba practica.

f) Celelalte competente-cheie vor fi evaluate de catre diriginte, consilierul scolar si colectivul de profesori ai clasei, in baza unei metodologii stabilite prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

g) Rezultatele evaluarii nationale se inscriu in portofoliul educational al elevului.

Art. 61

Absolventii invatamantului gimnazial dobandesc diploma de absolvire, insotita de portofoliul educational si foaia matricola.

Art. 62

Admiterea la liceu se realizeaza dupa urmatoarea procedura:

a) In cazul in care numarul de candidati nu depaseste numarul locurilor oferite de liceu, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educational al elevului;

b) In cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de liceu, admiterea se face luand in calcul, in proportie de 70% portofoliul educational al elevului (media de absolvire a invatamantului obligatoriu si media la probele de la evaluarea nationala de la sfarsitul clasei a IX-a) si in proportie de 30% nota obtinuta la disciplina de admitere stabilita de liceu.

(2) In cazul mediilor egale, diferentierea se face pe baza portofoliului educational al elevului.

(3) Metodologia cadru de organizare si desfasurare a admiterii in clasa a X-a este elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si este data publicitatii, pentru fiecare generatie, cel mai tarziu la inceputul clasei a VIII-a. Unitatile de invatamant liceal care solicita organizarea probei suplimentare de admitere au obligatia de a anunta public disciplinele la care se sustine proba, programele si procedurile de organizare ale acesteia pana, cel mai tarziu, la inceputul clasei a VIII-a.

Liceele de prestigiu vor introduce concurs de admitere.

Art. 63

(1) Absolventii invatamantului liceal primesc diploma de absolvire, foaia matricola si portofoliul educational, care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de acces, in conditiile legii, in invatamantul postliceal, precum si dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat.

(2) La finalul clasei a XII-a/a XIII-a, se va sustine examenul national de bacalaureat.

(3) Absolventii invatamantului liceal, care sustin si promoveaza examenul national de bacalaureat dobandesc si diploma de bacalaureat, care le da dreptul de acces in invatamantul superior, in conditiile legii.

(4) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe:

A) proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;

B) proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale.

C) proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

D) proba de evaluare a competentelor digitale. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

E) probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal, dupa cum urmeaza:

a. Proba scrisa transdisciplinara la limba si literatura romana si o limba de circulatie internationala - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;

b. Proba scrisa la limba si literatura materna - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;

c. O proba scrisa transdisciplinara, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare, dupa cum urmeaza:

(i) matematica si stiintele naturii ( fizica, chimie, biologie) - pentru profilul real din filiera teoretica;

(ii) stiinte socio-umane (istorie, geografie, economie, sociologie si psihologie) - pentru profilul umanist din filiera teoretica;

(iii) cunostinte tehnologice specifice calificarii profesionale urmate - in cadrul profilurilor tehnic, servicii, resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica;

(iv) cunostinte specifice specializarii urmate - in cadrul profilurilor militar, teologic, sportiv, artistic si pedagogic din filiera vocationala.

Art. 64

(1) Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii invatamantului secundar superior, liceal, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au sustinut probele prevazute la art.63, alin. (4) lit. A), B) C) si D);

b) au sustinut probele scrise prevazute la art.63, alin.(4), lit.E) si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) au obtinut media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise precizate la art.63, alin. (4) lit. E) cel putin egala cu 6.

(2) In urma promovarii examenului national de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.